Skip to main content

THÔNG BÁO Nghỉ học – học bù, huỷ lớp, ghép lớp, gộp lớp – tách đôi, lớp lùi, nghỉ tuần đầu HK II, nhóm 1, năm học 2020 - 2021 (khoa Kinh tế-Quản lý, khoa Du lịch, khoa Ngoại ngữ khóa ≤ 31)

Phòng Đào tạo 20.11.2020